Окуу-тарбиялык иштер

Иштин багыттары

  • Атуулдук-патриоттук;
  • Этикалык жана кѳркѳм-эстетикалык;
  • Спорттук-ден соолукту чыңдоочу;
  • Укук бузуунун профилактикасы;
  • Тарбиялоо процессине үй-бүлѳнү тартуу